กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ


นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
วันที่เกิด/สถานที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๓
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)พ.ศ. ๒๕๕๙
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๐
ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๒๘
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน ๒๐ พ.ย.๒๕๔๙- ๙ มี.ค.๒๕๕๐
ประวัติการรับราชการ
อธิบดีกรมการศาสนา ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ๔ พ.ย. ๒๕๕๓ – ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๖
รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒ – ๔ พ.ย. ๒๕๕๓
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๒
ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๓ พ.ย. ๒๕๔๗ – ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐
ศึกษาธิการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๗
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share