แนะนำหนังสือ เรื่อง “เทิด ๙ ปกเกศ”

วันที่ 20 ก.พ. 2561

    "เทิด ๙ ปกเกศ” เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส จำนวน ๗๐ องค์ ที่เกี่ยวกับคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ซื่อตรง วินัย รับผิดชอบ พอเพียง และจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้ และน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับคุณธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขและสร้างสังคมคุณธรรม

อ่านได้ที่ http://www.m-culture.go.th/mculture_th60/ebook/B0385/#p=1

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม