แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านศาสนาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนะนำหนังสือ เรื่อง “วิถีชีวิต ๕ ศาสนิกในประเทศไทย”

วันที่ 20 ก.พ. 2561

       "วิถีชีวิต ๕ ศาสนิกในประเทศไทย” เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการเรียนรู้ศาสนาและความร่วมมือระหว่างศาสนิก และศาสนาต่าง ๆ ของประเทศ อันประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกซ์ โดยหยิบยกประเด็นที่ทุกศาสนิกคุ้นเคย นำเสนอผ่าน 4 เรื่อง ได้แก่ ๑. ข้อปฏิบัติในชีวิต ๒. ข้อปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต ๓. วันสำคัญทางศาสนา ๔. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

อ่านได้ที่ https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/ebook/B0355/#p=1

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม