แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านวัฒนธรรม
แนะนำหนังสือ เรื่อง “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา”

วันที่ 20 ก.พ. 2561

       "วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” เป็นหนังสือที่เผยแพร่เรื่องราวอันทรงคุณค่าและเปี่ยมเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา อันเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถของผู้คนในท้องถิ่นอันเกิดจากการสั่งสมสติปัญญาความรู้ที่หลากหลาย และการปรับตัวผสมผสานให้เกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้ผ่านมาหลายชั่วอายุคน จนสืบทอดเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมไทย ผ่านแง่มุมการดำเนินชีวิตของคนไทยที่อาศัยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในด้านประเพณีไทย ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือ อาหารและกีฬา

อ่านได้ที่ https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/ebook/B0371/#p=1

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม