แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านศิลปะ
แนะนำหนังสือ เรื่อง “ศิลปะการแสดง : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ”

วันที่ 21 ก.พ. 2561

"ศิลปะการแสดง : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” เป็น ๑ ใน ๗ เล่มชุดหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแต่ละสิ่งอย่างนั้น ครอบคลุมด้านความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวิถีผู้คนในสังคม ทั้งระดับกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชุมชนที่เป็นพื้นถิ่นวัฒนธรรม ระดับภูมิภาค จนถึงระดับความเป็นชาติ โดยเล่มนี้ได้กล่าวถึงศิลปะการแสดง ตามนิยามคือ เรื่องราวของศิลปะด้านดนตรี ฟ้อน รำ ระบำ เต้น ที่เป็นไปอย่างเอกเทศและดำเนินอย่างเป็นเรื่องราว มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสุข ความบันเทิง หรือเพื่อประกอบไว้ด้วยความเชื่อและพิธีกรรม โดยนำสารัตถะของศิลปะการแสดงดังกล่าวมาเรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อให้คนไทยได้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงร่วมกัน 


 

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม