แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์
แนะนำหนังสือ เรื่อง "กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย"

วันที่ 22 ก.พ. 2561

"กรุงรัตนโกสินทร์ รัตนธานีของราชอาณาจักรไทย” จัดพิมพ์ในพุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 235 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาการของกรุงรัตนโกสินทร์ ลำดับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ให้มั่นคงยั่งยืน ดังปรากฏสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่มีทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีตงดงาม

 

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม