แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านศาสนาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แนะนำหนังสือ เรื่อง "นิทานคุณธรรม"

วันที่ 22 ก.พ. 2561

"นิทานคุณธรรม” เป็นหนังสือที่คัดสรรนิทานที่มีเรื่องเล่าและคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับค่านิยม 12 ประการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมเหล่านี้ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบเรื่องราวนิทาน 

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม