แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านวัฒนธรรม
แนะนำหนังสือ เรื่อง "วรรณกรรมพื้นบ้าน"

วันที่ 22 ก.พ. 2561

"วรรณกรรมพื้นบ้าน” เป็น ๑ ใน ๗ เล่มชุดหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมาถึงลูกหลาน รุ่นต่อรุ่น โดยวรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุมทั้งวรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประเภทของวรรณกรรมพื้นบ้าน อาทิ นิทานพื้นบ้าน ตำนานพื้นบ้าน บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม สำนวน ปริศนาคำทาย ตำรา

อ่านได้ที่ https://www.m-culture.go.th/mculture_th60/ebook/B0364/#p=1

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม