ข่าวสาร >> ประชาสัมพันธ์ - ข่าวติดดาว
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 27 ก.พ. 2561


         สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุด และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้บริการหนังสือที่น่าสนใจ อีกทั้งหนังสือที่ทรงคุณค่า ทางด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีการจัดรูปแบบห้องสมุดให้มีความสวยงาม สะดวก ง่ายต่อการค้นหาหนังสือ
         จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการห้องสมุดกระทรวงวัฒนธรรม ณ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม