แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านวัฒนธรรม
แนะนำหนังสือ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี"

วันที่ 6 มี.ค. 2561

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่มีความโดดเด่น เรื่องรสชาติ ความพิถีพิถัน และความหลากหลายของอาหาร ที่มีการผสมผสานจากกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ทำให้อาหารในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดทำโครงการ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด รวบรวมข้อมูลร้านอาหารที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ได้จำนวน ๗๑ ร้าน และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดพิมพ์หนังสือ "อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี”

อ่านได้ที่ http://book.culture.go.th/food100year/mobile/index.html#p=1

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม