ข่าวสาร >> สาระน่ารู้
ห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2561

ห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทย
เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม