แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านวัฒนธรรม
แนะนำหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"

วันที่ 14 มี.ค. 2561

"รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” จัดทำโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยรวบรวมประวัติและเรื่องราวที่มีการบอกเล่าหรือบันทึกไว้เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค จำนวน ๖๕ ต้น เท่ากับพระชนมพรรษา มาจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่สวยงามและเผยแพร่เป็นความรู้แก่สาธารณชนทั่วไป


อ่านได้ที่ http://tree.culture.go.th/mobile/index.html#p=1

 

 

เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม