แนะนำหนังสือวธ. >> ด้านศาสนาและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา

วันที่ 9 พ.ค. 2561

"คู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา” เนื่องในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นี้ จึงขอนำคู่มือวันวิสาขบูชา ฉบับกรมการศาสนา เพื่อเผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชน ให้ทราบถึงความสำคัญ ความเป็นมา หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ การปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนในการเวียนเทียนและกิจกรรมต่าง ๆ


เลขที่ ๑๐ ชั้น ๒ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๙
สายด่วนวัฒนธรรม
Copyright © 2015 m-culture.go.th กระทรวงวัฒนธรรม