กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๙/๒๕๖๓

รับสมัคร ประกวดขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง


 
ประกวดขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง
          สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ในงาน มหกรรมวัฒนธรรมร่วมใจ รวมไทยสร้างชาติ รุ่นเยาวชน ชาย - หญิง อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ รวมเงินรางวัล ๒๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 
หลักเกณฑ์
๑. ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ (แนบบัตรประจำตัวหรือใบแจ้งเกิดแนบไปพร้อมใบสมัคร พร้อมผู้ปกครองเซ็นต์รับรอง)
๒. แจ้งเพลงขับร้องรอบแรก และ รอบชิงชนะเลิศ (ใช้เพลงเดียวกันได้)
๓. ผู้สมัครต้องเตรียมแผ่นดนตรี ไปเอง
๔. แต่งกายชุดนักร้อง โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
๕. การตัดสินดำเนินการอย่างยุติธรรม ถือเป็นข้อยุติ ไม่รับอุทธรณ์
๖. ผู้เข้าประกวด สมัครประกวดขับร้องได้ทั้ง ๒ ประเภท
๗. ผู้เข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัคใดๆทั้งสิ้น
 
เพลงที่ใช้ประกวด
๑. เพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
๒. เพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
๓. เพลงรณรงค์ต่อต้านไวรัสโควิด ๑๙
๔. เพลงสร้างสรรคุณธรรม, สำนึกพระคุณบิดา – มารดา ครู อาจารย์
๕. บทเพลงที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย (เพลงชื่นชมธรรมชาติ,สิ่งแวดล้อม, ต่อต้านยาเสพย์ติด, เหล้า ,บุหรี่, รักวัฒนธรรมไทย)
 
เงินรางวัล
๑. รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงศ์ ศิริ)
๔. รางวัลชมเชย อันดับ ๑ และอันดับ ๒ ประเภทละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงศ์ ศิริ)
รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 
วันรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันประกวดหน้างาน (ก่อนเวลา ๘.๓๐ น.)
 
วันประกวด
 - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ไทยสากล รอบแรก (ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม)
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ไทยสากล รอบชิงชนะเลิศ (เวทีบริเวณด้านหน้าหอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม)
 
- ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. เพลงลูกทุ่ง รอบแรก (ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม)
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ (เวทีบริเวณด้านหน้าหอศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม)
 
ส่งสมัครได้ที่
- กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม E-mail: province.network@gmail.com
- มูลนิธิสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม E-mail: sss.siamstar@hotmail.com
- คุณปนัดสร ฝ่ายประสานงาน E-mail: tounao.pn@gmail.com หรือ Line ID: tuanao
 
โทรสอบถามเพิ่มเติม
- 081-808-9771 (อ.ไพจิตร ศุภวารี)
- 086-143-1953 (คุณแขก สุดารัตน์)
- 099-165-6636 (คุณแหวว)
- 080-938-0069 (คุณหมุย)


เอกสารแนบ
ใบสมัคร (.pdf)
ใบสมัคร (.docx)
รายละเอียดการรับสมัคร (.docx)
รายละเอียดการรับสมัคร (.pdf)


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share