กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๔

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔


วันจันทร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนนทยา พวงงาม และว่าที่ร้อยตรีจักริน บุญตาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application ZOOM) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อรับมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share