กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๕/๒๕๖๔

ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทยภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี"


**ข่าวประชาสัมพันธ์**
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคีและสำนึกความเป็นไทยภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และปรับรูปแบบการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา" (Coffee Talk) ในพื้นที่เป็นรายภูมิภาคให้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ (www.เดี้กอวดทำดี.com)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share