กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๕/๒๕๖๔

วธ.-จุฬาฯ บูรณาการเปิดหลักสูตรออนไลน์ “รู้เท่าทันสื่อ-รู้กฏหมาย-ดิจิตัล-เฝ้าระวัง ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในมิติวัฒนธรรม”วธ.-จุฬาฯบูรณาการเปิดหลักสูตรออนไลน์"รู้เท่าทันสื่อ-รู้กฏหมาย-ดิจิตัล-เฝ้าระวังใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ในมิติวัฒนธรรมให้ข้าราชการ-เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคเรียนฟรี  หวังทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน เริ่มพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบที่ 2 จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายฯ รวมเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เครือข่ายฯ รวมเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ประมาณ 1,600 คน เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับเนื้อหาหลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบที่ 2 ประกอบด้วย 1.หลักการ แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมายวิชา รู้จัก รู้ทัน เฝ้าระวัง สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้จัก รู้ทัน เฝ้าระวังการใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสม และไม่หลงเชื่อข่าวลวง หรือ Fake News ภายใต้กรอบกฎหมาย 2.รู้จักใช้ประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่อย่างสร้างสรรค์  ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้องกับการใช้งาน อาทิ การขายของออนไลน์ การแสดงความสามารถบนสื่อออนไลน์

3.รู้เทคนิคคนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์คนมีเทคนิคในการนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์ผ่านทางสื่อออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และชุมชน เพื่อพัฒนามูลค่าทางสินค้าที่นำเสนอ 4.รู้เท่าทันการค้าออนไลน์ ใช้งานอย่างมืออาชีพโดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้แอปพลิเคชันในการทำคอนเทนต์ ตัดต่อวิดีโอให้น่าติดตาม เป็นต้น

ทั้งนี้ เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564  ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์จากกระทรวงวัฒนธรรมด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share