กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

ประชุม ITA และ ประชุม covid-๑๙ (zoom)


วันศุกร์ ที่ ๗ พฤษภาคม​ ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) และในเวลา ๑๐.๓๐ น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
​ทั้งนี้ นายนฤนาถ ปัญญาศิลป์
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางรัตนา สันตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมช่อแฮศรีเมือง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่
#เมืองแพร่เมืองงาม
#Phraenext
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share