กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา๙.๓๐ น.นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง พร้อมหัวหน้าบริหารทั่วไปและข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องชุมชนคุณธรรมฯ ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA) และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายประสพ  เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share