กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

สวจ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ในโอกาสนี้ นางสาวแวซัยนะห์ แวมูซอ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส นายภูมิรัฐ ดำยศ ผอ.กลุ่มกิจการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share