กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๕/๒๕๖๔

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖ (ITA) และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-๑๙


วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖ (ITA) และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น ๒ อำเภอดมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share