กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๖/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี "อุทัยธานีดี ของดีอยู่ที่ผ้า" ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานี
วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี "อุทัยธานีดี ของดีอยู่ที่ผ้า" ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๑. งดการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดำรงไว้ในแผ่นดินอุทัยธานี "อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า" ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. งดการประกวดผ้าทอมือลายอุทัยสุพรรณิการ์
๓. แจ้งคืนเงินงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
๔. จัดทำเพจ Facebook "อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า" 
ในการนี้ นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี เป็นกรรมการและเลขานุการร่วมกับพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ในการ
จัดประชุมฯ ดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share