กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๖/๒๕๖๔

โครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม


จังหวัดบุรีรัมย์
วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน "บวร On Tour" จังหวัดบุรีรัมย์  ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามบริบทของชุมชนคุณธรรมบ้านเจริญสุข" โดยวิทยากรจากสำนักงานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม
วิเคราะห์บริบทในชุมชน และนำสำรวจพื้นที่ป่าพร้อมกับผู้นำหมู่บ้านในชุมชน

๒. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนพิธี และมารยาทไทยโดยวิทยากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ การจัดโครงการ เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมี อสม.ในชุมชนร่วมสังเกตการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share