กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๗/๒๕๖๔

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-๑๙ “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” พื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์


วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 "วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” (กิจกรรมมอบถุงยังชีพและอาหารกล่อง/ชุด) ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดน้ำสิงห์ใต้ โดยได้รับความเมตตา จากพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือนักเรียนของศพอ. ในภาวะยากลำบาก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share