กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๔

ประชุมการปรับปรุงเสาหลักเมืองเก่าโบราณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดประชุมการปรับปรุงเสาหลักเมืองเก่าโบราณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการปรับปรุงเสาหลักเมืองเก่าโบราณ รวมไปถึงปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณโดยรอบให้ดูเหมาะสม สวยงาม ซึ่งได้มีการออกแบบการปรับปรุงชั่วคราวจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มองเห็นภาพและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเสาหลักเมืองเก่าโบราณต่อไป โดยมีพระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share