กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม

วันเข้ารับตำแหน่ง
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
วันเกิด
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท สาขา การเงิน California State University, SanBernardino
ปริญญาตรี สาขา การเงิน California State University, SanBernardino
อนุปริญญา Cheffey College , USA
มัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ พาณิชย์
มัธยมต้น โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
ประวัติการทำงาน ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง
สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๔๓-๒๕๔๙
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต ๗ ปี ๒๕๕๗
กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ปี ๒๕๕๖
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต ๗ ปี ๒๕๕๔
รองประธานกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๔ -๒๕๕๖
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี เขต ๗ ปี ๒๕๔๙
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาราคาพืชผลเกษตร
รองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี ๒๕๕๒
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๕
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี ๒๕๔๘
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗
การอบรม
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. ๑๕)
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่น ๔ (พตส. ๔)
หลักสูตรศิลปะการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพารุ่นที่ ๗/๒๕๔๕
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒๓/๒๕๔๕
หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์นโรเบิร์ต พาวเวอร์ส
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วิทยาลัยการปกครอง รุ่น ๗/๒๕๔๔
หลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๑/๒๕๔๕ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรมิติใหม่นักการเมือง : การเพิ่มประสิทธิภาพนักการเมืองรุ่นใหม่ ปี ๒๕๔๔ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share