กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๖/๒๕๖๒

นางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้ประกาศยกย่องบุคลากรด้าน " วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา" ตามโครงการองค์กรคุณธรรมฯ


วันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๓๐ น.

นางจันทนา  สิทธิพันธ์  วัฒนธรรมจังหวัดสตูล  ประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ได้ประกาศยกย่องบุคลากรด้าน " วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา" ตามโครงการองค์กรคุณธรรมฯ โดยการลงคะแนนจากบุคลากรภายในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล  โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

- ด้านวินัย  นางอารี  ทองนอก  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 - ด้านพอเพียง  นางสาวสุธารัตน์  สันเกาะ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

- ด้านสุจริต   นางวาสินี  นวลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

-  ด้านจิตอาสา  นางพรรณี  ครุวรรณพัฒน์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 ณ ห้องประชุมดาวเรือง  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share