กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนวัดหนองมะกอก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนวัดหนองมะกอก ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมเชิงประจักษ์ในพื้นที่ และเตรียมรับการตรวจประเมินชุมชนคุณธรรมฯ ของคณะกรรมการจากส่วนกลาง  ในด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ด้วยการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้น เช่น กล้วย ไม้ไผ่ กะท้อน ทุเรียน ส้ม มะม่วง ฯลฯ การขุดบ่อเลี้ยงปลา การทำนาสวนผสม การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การสานหมวกและกระเป๋าจากผักตบชวา การทำแคร่ไม้ไผ่  เพื่อเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย  ปัญหาของชุมชนลดลง ความดีในชุมชนเพิ่มขึ้น ประชาชนมีความสุขมากขึ้น และพร้อมให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนชุมชนคุณธรรมฯ ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share