กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันอังคารที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดอุทัยธานี  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๔)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ในการนี้  นายณรค์  รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ในฐานประธานคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้นายสุรพล  วงศ์สุขพิศาล  ปลัดจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานการประชุม 

นางปภัสสร  ตรีศิลา  วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ  ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน  ๕๐  คน 

ณ พญาไม้รีสอร์ท  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share