กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๘/๒๕๖๒

ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดยโสธร


วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดยโสธร

     ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าสมอ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเครือข่ายพลังบวร ที่ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

    โดย นายจรูญ ภาษิต ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสมอ กล่าวต้อนรับ นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ นำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมตามแผนงานโครงการของชุมชนฯ

     ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน การแสดงดนตรีโปงลาง จากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ การแสดงหมอลำกลอน จากปราชญ์ชาวบ้าน และชมนิทรรศการผลงานของชุมชน ชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน

     ในการนี้มีพลังบวร  พระครูวรดิตถ์สีลคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าสมอ พระครูอุดมจิรานุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอุตมังคลาราม เครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่าสมอโคกสมบูรณ์ ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share