กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเครือข่ายพลังบวร ที่ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน


     วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

 ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดยโสธร

     ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า) ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเครือข่ายพลังบวร ที่ร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

    โดยมี ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกี้ยงเก่า และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมตามแผนงานโครงการของชุมชนฯ

    สักการะโบราณสถานธาตุปู่ชาลี ชมสิมไม้โบราณ ชมนิทรรศการผลงานของชุมชน ชมการแสดงภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอลำกลอน และรำประกอบเพลง ชมผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ขนมไทย ผลิตภัณฑ์เสื่อกก และผลงานหัตถกรรมระดับภาค ของนักเรียนน้ำพริกตะไคร้ปลาย่างเป็นต้น

     ในการนี้มีพลังบวร  พระครูสุทธิธรรมาลังการ  เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า) ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share