กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โดย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย" หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โดย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย"  หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี

 ในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.

ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร พุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร มีพระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๒๗ รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๘๐ คน รวม ๑๐๗ รูป/คน

ในโอกาสนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิษฐ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ท่านได้กล่าวตอนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์และให้โอวาทแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้ว่า "

       การให้ทาน คือ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนโดยหมายให้ผู้ได้รับได้พ้นจากทุกข์ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง ได้แก่

๑. อามิสทาน คือ การให้วัตถุ สิ่งของ หรือเงินเป็นทาน

๒. ธรรมทาน คือ การสอนให้ธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน

๓. อภัยทาน คือ การให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเรา ไม่จองเวร หรือพยาบาทกัน จึงขออำนาจผลบุญกุศล ที่ทุกคนได้กระทำแล้วก็ดีในวันนี้ และอำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัย ส่งผลดลบันดาล หนุนนำ หนุนส่งให้ทุกท่านประสบความสุขกายสุขใจ เจริญในหน้าที่การงาน อยู่ดีมีสุข อายุมั่นขวัญยืนปรารถนาสิ่งใดๆ ขอให้ได้สิ่งนั้นๆสมความปรารถนาตลอดไปเทอญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share