กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อถวายสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โดย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพ ฯ สังกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร

      ลงพื้นที่เพื่อถวายสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ณ วัด/ศาสนสถาน และชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน ๔ แห่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share