กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐น. สวจ.ยโสธร ลงพื้นที่เพื่อถวายสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ณ วัด/ศาสนสถาน อ.มหาชนะชัย อ.ค้อวัง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร โดย ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สาโดด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองพิธีการศพฯ สังกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เพื่อถวายสมณบริขาร เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรค แด่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัย ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ณ วัด/ศาสนสถานในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน ๔ แห่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share