ข่าวประกาศ :


 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"

ไฮไลท์


ปฏิทินวัฒธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบริการสื ... (๒๘/o๙/๒๕๖๕)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าคอมพิวเตอ ... (๒๘/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการแสดงทางวัฒนธรรมสําหรับการจัดงานเลี้ยงรับรอง การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒๗/o๙/๒๕๖๕)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสํารองไฟ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค และเครื่อ ... (๒๗/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ... (๒๖/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น (รถตู้ปรับอากาศ จํานวน ๕ คัน) ในวันศุกร์ ... (๒๖/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างทําโล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจําปี ๒๕๒๕ (๒๖/o๙/๒๕๖๕)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาร ... (๒๖/o๙/๒๕๖๕)

 • คำสั่ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมนาวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ October Series 2022 (๑๓/o๙/๒๕๖๕)
 • ประกาศ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ประจำปี ๒๕๖๕ ผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวธ.ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๙๕ ... (๑๘/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น สู่สากล" (o๑/o๘/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหาม ... (๒๗/o๗/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ASEAN Youth Winds Concert การแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบวงโยธวาทิตแบบนั่งบรรเลงร่วมกับนักดนตรีเยาวชนไทย (๑๘/o๗/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ พิธีปิดกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนว ... (o๖/o๗/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (๓o/o๖/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "อุ่นไอรักเวียนนา" ณ สาธารณรัฐออสเตรีย (๓o/o๖/๒๕๖๕)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) และตำแหน่งพนักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ของสํานักงาน ... (๒๒/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งนัก ... (o๘/o๗/๒๕๖๕)
 • ประกาศ แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ... (๒๑/o๖/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการในภารกิจพิธีการศพที่ได ... (๑๖/o๖/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิ ... (๑๖/o๖/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ข้าราชการ) และต ... (๑o/o๖/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเข้าแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค ... (o๒/o๖/๒๕๖๕)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม