ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 กระทรวงวัฒนธรรม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P๔๕๕d จำนวน ๑ ตลับ (๑๑/o๕/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒ ... (o๕/o๕/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสู่กา ... (๒๑/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในการประกวดอาหารสามศาสน์ และการประกวดละครชาตรี ดำเนินกิจกรรมโครงการ &qu ... (๒๑/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศ ... (๒๑/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารนสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ โ ... (๑๘/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ทดแทนรายเดิม) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เพื่อปฏิบัติงานในภารก ... (o๔/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง ณ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทา ... (o๑/o๔/๒๕๖๕)

 • คำสั่ง / ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

 • ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงวัฒนธรรม (๑๑/o๕/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพร ... (๑๑/o๕/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เที่ยววัด ไหว้พระ ยลวั ... (๒o/o๔/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโ ... (o๘/o๔/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๑/o๔/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ ระบบเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) (๒๕/o๓/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (๒๕/o๓/๒๕๖๕)
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเป็นข้าราชการที่ดี (๑๕/o๓/๒๕๖๕)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศ ยกเลิกและรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมในภารกิจพิธีการศพที่ไ ... (o๖/o๕/๒๕๖๕)
 • ประกาศ ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมในภารกิจพิธีการศพที่ได้ร ... (o๒/o๕/๒๕๖๕)
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รั ... (๒๒/o๔/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศ ... (๑๒/o๑/๒๕๖๕)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ไ ... (๑๗/๑๒/๒๕๖๔)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ทำสื่ออินโฟกราฟิกและแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์) 1 อั ... (๑o/o๙/๒๕๖๔)
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (๑๗/o๕/๒๕๖๔)
 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม