ข่าวประกาศ :วีดิโอที่เกี่ยวข้อง


 ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ไฮไลท์


calendar

ปฏิทินวัฒนธรรม

ดูทั้งหมด
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วธ.

 • ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPO ... (o๗/o๕/๒๕๖๔)
 • ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application "บวร On Tour" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (o๗/o๕/๒๕๖๔)
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ... (o๕/o๕/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓o/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom (๒๑/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร (๒o/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (o๘/o๔/๒๕๖๔)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (o๗/o๔/๒๕๖๔)

 • ข่าวรับสมัครงาน

 • โครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Content Thailand Academy) : การต่อยอดนักสร้างสรรค์ (Content Creator M ... (๑o/o๔/๒๕๖๔)
 • กองพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ & ... (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๙/๑๒/๒๕๖๓)
 • ประชาสัมพันธ์การรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (๒๑/๑๒/๒๕๖๓)
 • การประกวดอาร์ตเวิร์คฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 60 ปี (๒๗/๑๑/๒๕๖๓)
 • กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (๑๖/๑o/๒๕๖๓)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (๑๒/๑o/๒๕๖๓)

 • คำสั่ง/ประกาศ

 • เลื่อนกำหนดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงา ... (o๓/o๕/๒๕๖๔)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองพิธีศพที่ได้รับพระราชทา ... (๒๗/o๔/๒๕๖๔)
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเง ... (๒๑/o๔/๒๕๖๔)
 • ประกาศ ยกเลิกการรับสมัครการประกวดร้องเพลงไทยสากล ในงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์" (o๙/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (o๗/o๔/๒๕๖๔)
 • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราช ... (o๒/o๔/๒๕๖๔)
 • แนวความคิดผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (๒๖/o๓/๒๕๖๔)
 • ประกาศ ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒธรรมไทย (CPOT Logo Contest) (๒๕/o๓/๒๕๖๔)
 • ติดตาม
 • สมัครรับข่าวสารวัฒนธรรม
 • f